Správa firemných registratúr

O nás

Spoločnosť WestMan, s.r.o. sme spoločnosťou, ktorá sa už od roku 2003 zaoberá odbornou správou registratúrnych záznamov.

Poskytuje komplexnú starostlivosť v oblasti správy, od auditu procesov správy registratúry, vypracovania registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu cez dlhodobú úschovu (archiváciu) registratúrnych záznamov, digitalizáciu a vyťažovanie dát zo záznamov, realizáciu celého vyraďovacieho konania až po ekologickú likvidáciu.

benefit image

Dlhoročné skúsenosti

benefit image

Serióznosť

benefit image

Starostlivosť o klientov 365 dní v roku

Poradenské služby

Naša spoločnosť je pripravená a schopná poskytnúť svojim klientom odbornú radu a pomoc pri riešení problémov súvisiacich so správou registratúry. Vďaka dlhoročným skúsenostiam v tejto oblasti vieme svojim klientom navrhnúť najoptimálnejšie riešenia súvisiace s evidovaním, pohybom, ochranou, uložením a skartáciou registratúrnych záznamov.

Archivácia dokumentov

Odovzdaním registratúrnych záznamov do správy našej spoločnosti končia klientovi starosti súvisiace s technickým, organizačným i personálnym zabezpečením registratúrneho strediska (archívu organizácie).


Poskytujeme profesionálne archivovanie dokumentov v zabezpečených priestoroch a vďaka použitému regálovému systému zabezpečujeme efektívne uloženie (archivovanie) dokumentov voľne v šanónoch alebo v archivačných krabiciach.


Naše registratúrne stredisko okrem funkcie úložného miesta umožňuje oprávneným osobám aj nazeranie do dokumentov, vypožičiavanie záznamov, plní funkciu ochrany pred únikom informácií a zabezpečuje ochranu dokumentov pred prípadnými pokusmi o jej úmyselné zničenie.

Spracovanie dokumentov

Proces, ktorého cieľom je prevzatie, pretriedenie, systematické spracovanie a uloženie dokumentov klienta s rôznou lehotou uloženia do oddelení/pododdelení, ročníkov, vecných skupín a jeho evidencia v archivačnom software.

Digitalizácia dokumentov

Digitalizáciou dokumentov sa v našej spoločnosti zaoberá špecializované pracovisko. S touto činnosťou máme dlhoročné skúsenosti a na skenovanie využívame vysokokapacitné skenery. V rámci tohto procesu sa realizuje okrem klasického skenovania textu aj OCR (optické rozoznávanie znakov), indexácia, vyťažovanie dát a kontrola digitálnej formy dokumentu.

Vyraďovacie konanie a skratovacie služby

Pravidelne realizujeme pre klienta vyraďovacie konanie a skartáciu dokumentov bez a so znakom hodnoty „A“ po uplynutí lehoty uloženia vrátane zastupovania na MV SR. Priebežne počas roka realizujeme aj skartáciu dokumentov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu MV SR.

Kontaktujte nás